pixel

תנאים כלליים

  • Home / תנאים כלליים

תנאים כלליים

1. הגדרות

1.1. “הלקוח” הינו צד (שאיננו החברה) שחתם או אישר את הצעת המחיר.

1.2. “החברה” הינה נינג’ה770 מרקטינג בע”מ (Ninja770 Marketing Ltd), חברה פרטית בע”מ המאוגדת ורשומה על-פי דיני מדינת ישראל (ח.פ. 516832169).

1.3. “השירותים” הינם שירותים המסופקים על-ידי החברה וכוללים חבילת פרסום אורגני (SEO), קמפיין פרסום ממומן בגוגל (PPC), קמפיין פרסום ממומן בפייסבוק ובאינסטגרם, ניהול דף פייסבוק עסקי, מיתוג, יחסי ציבור, קישורים חיצוניים, סמנכ”ל שיווק כשירות (CMOaaS), ושירותים אחרים לרבות מבלי להגביל, שירותי ייעוץ שיסופקו על-ידי החברה ללקוח כמפורט בהצעה שנתקבלה.

1.4. “הצעה” הינה הצעה בכתב שהוגשה ללקוח פוטנציאלי על-ידי החברה.

2. הוראות ותנאים כלליים

2.1. ההוראות והתנאים הכלליים המפורטים להלן בתנאים כלליים אלו מהווים חלק בלתי-נפרד מכל הצעה וייחשבו לתוספת והוספה עליהם.

2.2. בכל מקרה של סתירה בין הוראות ותנאים כלליים אלו לבין אלו המפורטות בהצעה נתונה, תגברנה הוראותיה של ההצעה.

3. ההצעה

3.1. למעט אם נקבע אחרת בהצעה, תהא כל הצעה תקפה למשך 30 יום החל במועד הקבוע בה.

3.2. הצעה תיחשב ככזו שנתקבלה ואושרה על-ידי הלקוח עם קרות המוקדם מבין (“קיבול“): (א) מסירת הצעה חתומה על-ידי הלקוח לחברה; (ב) מסירה בפועל, אספקה של השירות המפורט בהצעה ללקוח; או (ג) כל תשלום על חשבון  השירות האמור שביצע הלקוח לחברה. הצעה שנתקבלה תכונה להלן “הצעה שנתקבלה

3.3. על אף האמור בהוראות סעיף 2.2, כל קיבול הכולל שינוי ו/או תיקון ו/או סטייה מהוראות ההצעה אליה מתייחס הקיבול לא תחייב את החברה ולא תיחשב ל”הצעה שנתקבלה”, למעט אם אושרה בכתב לאחר מכן על-ידי נציג מוסמך כדין מטעם החברה, באופן המתייחס ומאשר במפורט שינוי ו/או תיקון ו/או סטייה כאמור.

3.4. בכל שימוש בשירות על-ידי אדם מטעם הלקוח, מצהיר ומתחייב אותו אדם כי: (1) קרא תנאים כלליים אלו ואת ההצעה שנתקבלה, (2) הבין במלואן את הוראות תנאים כלליים אלו ואת הוראות ההצעה שנתקבלה, (3) הסכים להוראות תנאים כלליים אלו ולהוראות ההצעה שנתקבלה; ובמקרה שאדם כאמור הינו ישות משפטית, כי אותה ישות ביצעה את כל הפעולות האמורות והתקשרה בתנאים כלליים אלו בסמכות וכי המשתמשים בשירות והמתקשרים בהסכם מטעם ישות כאמור מוסמכים לעשות כן. 

3.5. הלקוח מאשר כי פיתוחים, שדרוגים וממשקים נוספים למערכות נוספות ו/או תוכנות צד שלישי ו/או כל משימות ותוספות נוספות בקשר לשירותים אשר אינם מפורטים בהצעה אינם נכללים במסגרת התמחור המקורי, ויתומחרו בנפרד על-ידי החברה.

3.6. במידה ולא תתקבל בקשה להפסקת השירות, החברה תראה זאת כבקשה להמשך אספקת השירות בהתאם לתנאי ההסכם.

4. תקופת ההסכם וסיומו

4.1. אלא אם צויין אחרת בהצעת המחיר, תקופת ההתקשרות המינימלית היא ל-12 חודשים קלנדריים.

4.2. כל עוד החברה ממשיכה לספק ללקוח את  שירותיה, ימשיכו תנאים כלליים אלו וההצעה שנתקבלה לעמוד בתוקפם.

4.3. ההסכם אינו ניתן לביטול לאחר חתימה על הצעת המחיר או בין אישור טלפוני.

4.4. לא ניתן לקבל החזר כספי ו/או אחר, בשל ביטול לאחר מועד ההתקשרות.

4.5. הפסקת השירות מחייב התרעה בכתב שתישלח מהלקוח אל החברה לכל הפחות 30 ימי עבודה מראש.

5. שירותים

5.1. שירותי קידום ממומן בגוגל (PPC)

5.1.1. אין החברה יכולה להתחייב על כמות המרות/פניות/רכישות מאתר האינטרנט כתוצאה מהקמפיין הממומן (adwords).

5.1.2. במידת ונרכש שירות של קידום ממומן (adwords) בשילוב עם קידום אורגני (seo) לא תהיה אפשרות לשינוי של חלוקת התקציב בין שירותי הקידום (אורגני/ממומן).

5.1.3. החברה כפופה למדיניות של גוגל ads.

5.1.4. תדירות ההצגה של המודעה בגוגל ads בהתאם לתקציב ולרמת התחרות בתחום ונשלטת על ידי גוגל.

5.1.5. מיקום ההצגה בעמוד הראשון של המודעה הינו כפוף בהתאם לקריטריונים שנשלטים על ידי גוגל בלבד.

5.1.6. התקציב החודשי שנבחר – מתייחס לתקציב אותו הלקוח מאשר ומעניק לשימוש דרך אמצעי התשלום שלו לחברת גוגל בנפרד מהתשלום אותו מעביר לניהול הקמפיין המתבצע על ידי החברה.

5.1.7. אפיון הקמפיין, בחירת ביטויים ותחזית עבור הקמפיין יבוצעו עד 10 ימי עסקים מרגע קבלת התשלום.

5.1.8. עליית הקמפיין לאוויר תתבצע עד 5 ימי עסקים מרגע אישור האפיון ובחירת הביטויים.

5.1.9. חשבונית עבור התשלום לגוגל המתייחס לתקציב שנוצל בקמפיין הממומן ישלח בכל עשירי לחודש עבור החודש שעבר.

5.1.10. חשבון נפרד עבור הקמפיין הממומן יוקם על ידי החברה בתמיכה של גוגל, אין אפשרות לקבל גישה לחשבון.

5.1.11. לא ניתן לנהל קמפיין ממומן על חשבון שאינו הוקם על ידי החברה, הקמפיין מנוהל דרך מרכז ניהול הלקוחות של החברה ישירות מול גוגל.

5.1.12. באנרים עבור הקמפיין יתבצעו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, באנרים בעיצוב אישי יתומחרו בנפרד.

5.1.13. בחירת אסטרטגיה ומודעות לקמפיין הקידום הממומן יתבצעו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, מלל יעודי ושינויים שידרשו יתומחרו בנפרד.

5.1.14. ניתן להנפיק מספר טלפון עוקב של גוגל עבור הקמפיין הממומן למטרת בקרת התהליך.

5.1.15. הורדת תקציב ו/או השהיית הקמפיין הממומן מחייבת התראה של 48 שעות מצד הלקוח לחברה.

5.1.16. מוצהר ומובהר כי במידה ויוצרו פערי תשלום אל מול גוגל במהלך תקופת הקמפיין, רשאית החברה להעביר את שיטת התשלום של הלקוח להוראת קבע בלבד אל מול גוגל.

5.1.17. מוצהר ומובהר ללקוח כי תקופת ניהול הקמפיין הממומן בגוגל יחל מרגע קבלת האפיון של הקמפיין של החברה.

5.1.18. חודשי הקמפיין יחלו להספר עם שליחת מסמך האפיון ללקוח.

5.2. שירותי קידום אורגני (SEO)

5.2.1. החברה תהא רשאית לספק את השירות המדובר במסגרת הסכם זה ובאמצעות צד שלישי ללא צורך בהסכמת הלקוח ולשם כך להעביר את פרטי המנוי לאותו צד שלישי בכפוף לתנאי ההסכם.

5.2.2. במידה והדומיין של הלקוח לא יחודש בזמן ו\או האתר ירד מהאויר. החברה תסיר כל אחריות מפגיעה במיקומי הביטויים במקרה זה.

5.2.3. החברה לא תחשוף בפני הלקוח את סודותיה המקצועיים, בין היתר, פרטי שרתים וחומר מקצועי מפעילות הקידום.

5.2.4. החברה תעשה כל מאמץ אפשרי להגיע ליעד בהקדם האפשרי ותציג עבור הלקוח שיפורים במיקומים מעת לעת.

5.2.5. קידום המילים הנבחרות יחל מרגע חתימת ההסכם והעברת פרטי גישה מלאים לאתר (לאתר קיים ופעיל).

5.2.6. עמודי נחיתה נוספים באתר עבור המילים המקודמות ייפתחו על פי צרכי המקדם.

5.2.7. עמודי נחיתה נוספים באתר עבור המילים המקודמות ייפתחו על פי צרכי המקדם.

5.2.8. באחריות הלקוח לספק לחברה את כל האמצעים הנדרשים לקידום: גישה מלאה למערכת ניהול האתר, גישה לשרת וכו’ במקרה של שינוי פרטי השרת או מערכת ניהול האתר, באחריות הלקוח לספק פרטים אלו.

5.2.9. בחירת הביטויים (מילות מפתח) לקידום האתר של הלקוח יבחרו ויאושרו סופית על ידי מחלקת קידום האתרים בהתאם לשיתוף הפעולה עם הלקוח.

5.2.10. לאחר בחירת הביטויים (מילות מפתח) והתחלת תהליך קידום האתר לא יתאפשרו החלפות ביטויים (מילות מפתח).

5.2.11. במידה ולאחר תקופה של 30 ימים לא נבחרו ביטויים (מילות מפתח) עבור האתר תהיה החברה רשאית לבחור ביטויים לפי שיקולה הבלעדי ובהתאם לתחום בו עוסק הלקוח.

5.3. שירותי ניהול וקידום ממומן בפייסבוק ובאינסטגרם

5.3.1. אין החברה יכולה להתחייב על כמות המרות/פניות/רכישות מאתר האינטרנט כתוצאה מהקמפיין הממומן בפייסבוק ובאינסטגרם.

5.3.2. במידת ונרכש שירות של קידום ממומן בפייסבוק ובאינסטגרם בשילוב עם קידום אורגני (SEO) לא תהיה אפשרות לשינוי של חלוקת התקציב בין שירותי הקידום (אורגני/ממומן).

5.3.3. החברה כפופה למדיניות הצגת המודעות של מטא.

5.3.4. תדירות ההצגה של המודעה תהיה בהתאם לתקציב הנבחר.

5.3.5. הצגת המודעה ברשת החברתית כפוף לפילוחים אשר יוגדרו בתחילת התהליך ובהתאם לקריטריונים של פייסבוק ואינסטגרם.

5.3.6. התקציב החודשי שנבחר – מתייחס לתקציב אותו הלקוח/מזמין מאשר ומעניק לשימוש דרך אמצעי התשלום שלו לחברת “מטא” בנפרד מהתשלום אותו מעביר לניהול הקמפיין המתבצע על ידי החברה.

5.3.7. שירותי ניהול דף/עמוד עסקי כוללים פוסטים חודשיים שיתוזמנו עבור מועדי וחגי ישראל למשך תקופת השירות ופוסטים נוספים הנוגעים לשירותים חדשים, עדכונים ו/או כל דרישה של הלקוח ולא יעלו על 5 פוסטים בחודש.

5.3.8. עיצוב פוסטים לפי דרישת הלקוח בשירותי ניהול דף/עמוד עסקי יתבצעו במידה וללקוח/מזמין ישנם מעל ל 12 גרפיקות סה”כ.

5.3.9. חודשי הקמפיין יחלו להספר עם שליחת מסמך האפיון ללקוח.

5.4. שירותי יחסי ציבור ודוברות

5.4.1. החברה תספק את רשימת המקורות הרלוונטים בהן מומלץ ללקוח לפרסם בהתאם לקהל היעד הרלוונטי.

5.4.2. כל פרסום בידיעות, בכתבות, בצילומים. כתיבת תוכן הינה באישור הלקוח ואין החברה אחראית לכל נזק שיגרם לרבות פגיעה במוניטין של הלקוח. 

5.4.3. החברה מתחייבת להשקיע מאמץ בכדי להביא לכמות מספקת של פרסומים אך אין החברה מתחייבת לכמות פרסומים כלשהי.

5.4.4. מוצהר ומוסכם בזאת כי התשלום לספקים חיצוניים כגון ערוצי מדיה דיגיטלית, טלוויזיה, רדיו וכד’, יבוצע ישירות על ידי הלקוח.

6. תשלום

6.1. כל המחירים המפורטים בהצעה שנתקבלה ו/או בתנאים כלליים אלו אינם כוללים מע”מ, אשר יתווסף אליהם כדין.

6.2. למעט אם נקבע אחרת, תשלום יבוצע לא יאוחר מהיום העשירי בחודש העוקב לחודש המצוין בחשבונית.

6.3. כל עיכוב בתשלום התמורה המשתלמת לחברה יחייב את הלקוח בתשלום ריבית פיגורים בשיעור של 2% לחודש ובעלויות הצמדה, בנוסף לתמורה האמורה, החל ממועד התשלום המקורי ועד למועד התשלום המלא בפועל על-ידי הלקוח. הלקוח יישא באחריות לכל עלויות והוצאות הגבייה של החברה, לרבות עלויות משפטיות החלות לעניין.

6.4. אין בהוראות סעיף 6.3 לעיל לגרוע ו/או לפגוע בכל זכות או סעד העומדים לחברה מכוח הוראותיה ותנאיה של ההצעה שנתקבלה, מכוח תנאים כלליים אלו ו/או מכוחו של כל דין, לרבות זכותה של החברה להפסיק את אספקת השירותים או המוצרים, בדרך של מתן הודעה בכתב ללקוח בעלת תוקף מידי.

6.5. הלקוח מודע באופן מלא לעובדה שהעלות הכוללת של אספקת השירותים עשויה להתעדכן בעקבות בקשותיו של הלקוח ו/או דרישותיו של הלקוח ו/או כתוצאה מהדרישות של אתר הלקוח. עלויות נוספות אלו ייתוספו לעלויות המפורטות בהצעה שנתקבלה (“התשלומים הנוספים”). עוד מוסכם על ידי הלקוח כי ייתכנו עיכובים בחיוב הלקוח בגין השירותים הנוספים ו/או השונים, ואין בעיכובים כאמור כדי לשלול את זכאותה של החברה לקבלת התשלומים הנוספים בגינם או להקים ללקוח כל טענה בדבר אי זכאותה של החברה לקבלת התשלומים הנוספים מהלקוח.

7. מצגי והתחייבויות הלקוח

הלקוח מצהיר ומתחייב בזאת כדלהלן:

7.1. הלקוח קרא ומבין באופן מלא ומאשר את הוראות תנאים כלליים אלו וכן את התחייבויותיו וחיוביו מכוחם, המהווים כולם חלק בלתי נפרד מתנאים כלליים אלו.

7.2. באין כל מניעה, מגבלה, או מכשלה מכוח דין או חוזה, המונעים מן הלקוח מלהתקשר בהצעה שנתקבלה, לרבות מבלי להגביל בתנאים כלליים אלו, ולבצע את כל התחייבויותיו וחיוביו מכוחה ומכוחם במועדם.

7.3. מבלי לגרוע מחובתו הכללית של הלקוח לעמוד בכל דין, באחריות הלקוח לעמוד בכל הוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981 החלות עליו ובתוך כך מתחייב הלקוח כי, ככל והדבר נדרש לפי חוק הגנת הפרטיות, ירשום הלקוח את מאגרי המידע שלו וירשום את החברה כמחזיק של כל מאגר מידע הרלוונטי לעניין.

8. התחייבויות וחיובי הלקוח

הלקוח מצהיר ומתחייב בזאת כדלהלן:

8.1. הלקוח יתיר כניסה ויעניק גישה לחצריו, למערכות רלוונטיות ולמתקניו כפי שיידרש על-ידי החברה לצורך אספקת השירותים.

8.2. הלקוח ימנה איש קשר מטעמו אשר יהא אחראי לכל עניין הנוגע להצעה שנתקבלה ולאספקת השירותים, ויעדכן את החברה בנוגע לכל עניין הנובע מכך, וכן יעדכן את החברה בדבר כל שינוי בפרטיו של איש קשר כאמור.

9. הפסקת שירותים

9.1. החברה תהא זכאית להפסיק לספק את השירותים ללקוח, לבטל תנאים כלליים אלו וכל הצעה שנתקבלה ולהעמיד לפירעון מיידי כל סכום מן הסכומים המשתלמים באותה עת לחברה מאת הלקוח, עם קרות אחד המקרים שלהלן, באמצעות מתן הודעה בכתב ללקוח בעלת תוקף מיידי:

(א) הלקוח לא שילם לחברה סכומים המשתלמים לה מכוח ההצעה שנתקבלה ו/או תנאים כלליים אלו, לאחר שקיבל דרישת תשלום בגינם מן החברה, ו/או מסר הודעה לחברה כי בכוונתו להימנע מתשלום סכומים כאמור.

(ב) הלקוח הינו תאגיד אשר החל בהליכי חדלות פירעון מכל סוג שהוא, ואשר לא בוטלו בתוך 30 יום ממועד תחילתם.

(ג) הלקוח עשה שימוש בלתי-נאות בשירותים של החברה באופן המפחית ו/או פוגע ברמת השירותים שמספקת החברה ללקוחות אחרים.

(ד) הלקוח הפר את הוראות ההצעה שנתקבלה ו/או הוראות תנאים כלליים אלו ולא תיקן הפרה כאמור בתוך 7 ימים ממועד הודעתה הראשונה של החברה בעניין.

9.2. הפסקת אספקת השירותים מצד החברה לא תגביל או תפגע בזכויות ו/או הסעדים האחרים העומדים לחברה בכל צורה שהיא, ולא תגרע מחובתו של הלקוח לשלם במלואם את כל הסכומים המשתלמים ממנו לחברה מכוח ההצעה שנתקבלה ו/או תנאים כלליים אלו, לרבות עלויות שיחולו בגין הצמדה, ריבית פיגורים, עלויות והוצאות גבייה וכו’.

9.3. ההזמנה אינה ניתנת לביטוח בשום צורה שהיא.

9.4. לא ניתן לקבל החזר כספי ו/או אחר, בשל ביטול השירותים במהלך ההתקשרות.

10. הגבלת אחריות

10.1. החברה אינה מתחייבת לכך שהשירותים יהיו חפים מכל פגם או מכל הפרעה בכל זמן, והחברה לא תישא באחריות בשום צורה בגין הפסדים שעשויים להיגרם ללקוח כתוצאה מעיכובים או כשלים בשירותים ו/או המוצרים הנובעים: (1) מספקי שירות חיצוניים הקשורים לאתר ו/או דפי נחיתה, מערכות מידע; (2) מתקלה, וירוס, תוכנה זדונית (malware), או כל רכיב מזיק אחר המועבר דרך הרשת; (3) מהיעדר אבטחת מידע מספקת, לרבות עקב פריצה שבוצעה על-ידי צד שלישי כלשהו או שימוש בלתי-מורשה בחשבון ובפרטי החשבון; (4) מכל שינוי בהגדרות של שירות מן השירותים המסופקים על ידי הלקוח או מי מטעמו, לרבות בין היתר, שינוי תקציב פרסום, מסרים פרסומיים, קהל יעד וכד’; (5) משימוש בשירותים שלא למטרה לשמה נועדו או שלא בהתאם להנחיות והוראות החברה או הדין החל; או (6) מפעולות הלקוח המסתמכות על נתוני מערכת או דוחות שהופקו על-ידי מערכות של צדדים שלישיים, לרבות מבלי להגביל, דוחות ביצועים או מכל שימוש שגוי בדוחות ומערכות כאמור.

10.2. למעט כאמור במפורש בסעיף 11 זה ובמידה המרבית האפשרית על-פי הדין החל, השירותים מסופקים במצבם הנתון (as is) והחברה אינה מציגה (ומכחישה בזאת) כל הצהרה, מצג ותנאים, ואינה נוטלת על עצמה כל אחריות, בין אם בכתב, בעל-פה, במפורש, במשתמע או מכוח חיקוק, לרבות כל הצהרה משתמעת בדבר סחירות, קניין, אי-הפרה, וכשירות למטרה מסוימת, בנוגע לשימוש, שימוש לא-ראוי, או חוסר יכולת לעשות שימוש בשירותים (כולם או חלקם) המסופקים ללקוח על-ידי החברה. החברה אינה עושה כל הצהרה לפיה כל השגיאות ניתנות לתיקון, או כי הפעלת השירותים תתבצע ללא הפרעות ונטולת-שגיאות.

10.3. ככל שהדבר מותר על-פי הדין החל, בשום מקרה לא תישא החברה, או בעלי רישיונותיה, או שליחיה, בחבות כלשהי כלפי הלקוח בגין כל נזק מיוחד, עקיף, משני או תוצאתי, לרבות נזק או עלות בגין הפסד רווחים, מידע, שימוש או צדקה, נזק גוף או נזק רכוש הנובע או הקשור לתנאים אלה, בלי קשר לעילת התביעה או לתיאוריית החבות, בין אם נזיקית, חוזית או אחרת, וזאת אף אם לצד האמור נמסרה הודעה בדבר סבירותו של נזק כאמור. 

10.4. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתנאים כלליים אלו או בהצעה שנתקבלה, אחריותה המצרפית של החברה בקשר לתנאים כלליים אלו ולכל הצעה שנתקבלה ולשימוש שנעשה על-ידי הלקוח בשירותים תהא מוגבלת, ככל שמתיר זאת הדין החל, לעלותם של השירותים שלא סופקו ואך ורק ביחס לתקופה במהלכה לא סופקו שירותים או מוצרים כאמור.

10.5. הלקוח יהא האחראי הבלעדי לגיבוי ואבטחת המידע והנתונים המצויים במערכותיו ו/או בציודו.

10.6. הלקוח יהא האחראי הבלעדי לוודא את רמת דיוקם של הנתונים המופקים על-ידי מערכותיו (לרבות מערכות צד שלישי).

11. שיפוי

11.1. הלקוח מסכים בזאת להגן, לשפות ולפטור את החברה, חברות-הבת שלה, חברות קשורות אליה, נושאי משרה בה, דירקטורים בחברה, עובדיה, בעלי רישיון מאת החברה ושליחיה בגין וביחס לכל תביעה, דרישה, חבות, נזק, הפסד, והוצאה, לרבות מבלי להגביל עלויות ושכ”ט עו”ד, הנובעות או הקשורות בדרך כלשהי אל: (1) הגישה של לקוחות אל או השימוש של לקוחות בשירותים ו/או במוצרים; (2) הפרה מצד הלקוח של הוראות תנאים כלליים אלו או הצעה שנתקבלה (לרבות ברשלנות או במזיד); (3) הפרה מצד הלקוח של זכויות צד שלישי כלשהו, לרבות מבלי להגביל זכויות קניין רוחני, פרסום, סודיות, קניין או פרטיות; או (4) אי-עמידה מצד הלקוח בדרישות החברה או שימוש בלתי-מורשה בשירותים.

11.2. החברה תמסור הודעה ללקוח בדבר כל תביעה כאמור, בתנאי שאי-מתן הודעה כאמור או עיכוב במתן הודעה כאמור מצד החברה לא יגבילו את התחייבויות הלקוח כאמור בתנאים כלליים אלו. החברה שומרת לעצמה את הזכות ליטול על עצמה באופן בלעדי את ההגנה והשליטה בכל עניין הכפוף לשיפוי לפי סעיף זה, ובמקרה כזה, הלקוח מסכים לשתף פעולה עם כל בקשה סבירה לצורך סיוע בהגנה על החברה בעניין כאמור.

12. זכויות קנייניות

החברה הינה הבעלים היחיד והבלעדי, המחזיקה בהווה ובעתיד בכל זכות, קניין ועניין בכל זכויות הקניין הרוחני של החברה. הלקוח מכיר בזאת בכך שאינו רוכש כל זכות בעלות בקניינה הרוחני של החברה באמצעות השימוש בשירותים המסופקים על-ידי החברה. ללקוח מוענק רישיון מוגבל, בלתי-עביר, שאין להעניק מכוחו רישיון-משנה ושאינו בלעדי, לעשות שימוש בשירותים בהתאם להוראות תנאים כלליים אלו וההצעה שנתקבלה, למשך תקופת ההתקשרות בין הצדדים וכנגד תשלום מלא ובמועד של הסכומים המשתלמים לחברה מאת הלקוח ו/או קיום כל יתר התחייבויותיו וחיוביו מכוח ההצעה שנתקבלה ו/או תנאים כלליים אלו. עם פקיעתה או ביטולה של ההתקשרות בין הצדדים, מכל סיבה שהיא, הרישיון האמור לעיל יפקע באופן אוטומטי מבלי שהצדדים נדרשים לבצע כל פעולה נוספת. ללקוח אין ולא תהיינה זכויות כלשהן מסוג ו/או טיב כלשהו בקשר ו/או ביחס למערכות השירותים ו/או לתוצרי עבודתן ו/או נגזרותיהן ו/או בקשר לכל זכות מזכויות הקניין הרוחני של חברה בהן ו/או ביחס אליהן.

לעניין תנאים כלליים אלו, “זכויות הקניין הרוחני של החברה” משמען כל זכות קניין רוחני לרבות מבלי להגביל, זכויות פטנט, זכויות יוצרים, רישומי זכויות יוצרים, סודות מסחריים, שמות מסחריים, סימני מסחר, סימני שירות, זכויות מוסריות, ידע וכל זכות דומה אחרת או נכסים בלתי-מוחשיים בקשר למערכות השירותים, תוצרי העבודה, נגזרות, לרבות מבלי להגביל במסגרת השירותים, המוצרים, תנאים כלליים אלו, המוכרים מכוח כל דין או אמנה בינלאומית, ובכל מדינה או תחום שיפוט כלשהו בעולם, כיצירות אינטלקטואליות בגינו צומחות זכויות קניין, וכל הרישומים, בקשות הרישום, הגילויים, החידושים, ההרחבות, ההארכות או ההנפקות מחדש של הזכויות לעיל כפי שהינן בתוקף כעת או כפי שיהיו בתוקף בעתיד.

13. סודיות

13.1. כל אחד מן הצדדים מכיר בכך שבמסגרת תנאים כלליים אלו ובמסגרת ההצעה שנתקבלה הוא עשוי לקבל לידיו מידע סודי הנוגע לצד השני.

13.2. “מידע סודי” משמעו כל מידע שנמסר בכל עת על-ידי צד המגלה מידע מכוח או בקשר לתנאים כלליים אלו וההצעה שנתקבלה (“הצד המגלה”) או על-ידי מי משלוחיו, נציגיו, עובדיו, נושאי משרה בו, דירקטורים בו, חברות-בת שלו, יועציו, בעלי-מניותיו או צדדים קשורים אליו (“נציגים”) לאחד או יותר מן הצדדים האחרים להסכם זה (“הצד המקבל”) או לנציגי הצד המקבל; זאת בין אם בעל-פה, בכתב, באמצעי גרפי או למצעי קריאה ממוכנת, לרבות מבלי להגביל דבר תוכניות עסקיות עכשוויות או עתידיות, תוכניות שיווק, תוצאות עסקיות, חוזים מכל סוג שהוא, חשבונות, דוחות פיננסיים, ספרי חשבונות, פרטים בדבר לקוחות קיימים ו/או פוטנציאליים, הליכי משא-ומתן קיימים ו/או פוטנציאליים, נתונים תפעוליים, שרטוטים, רעיונות, תהליכים, מפרטים, שיטות וטכניקות והעובדה כי הצדדים התקשרו בתנאים כלליים אלו ובהצעה שנתקבלה וכן כל הפרטים הנוגעים לכך; והכל בין אם ביחס לצד המגלה עצמו ו/או לצד הקשור אליו, לחברה-בת שלו ו/או לבעלי-מניותיו. על אף האמור לעיל, מידע סודי לא יכלול מידע אשר: (1) ניתן להוכיח בראיות מגובות במסמכים כי היה ידוע לצד המקבל טרם המועד בו גילה לו הצד המגלה מידע סודי כלשהו; (2) הינו נחלת הכלל או שהפך לנחלת הכלל שלא עקב הפרת הסכם זה על-ידי הצד המקבל; (3) נתקבל על-ידי הצד המקבל מידי צד שלישי שאינו כפוף לחובת סודיות כלשהי כלפי הצד המגלה ביחס למידע סודי כאמור; (4) מידע אשר ניתן להוכיח בראיות מגובות במסמכים כי פותח באופן עצמאי על-ידי הצד המקבל.

13.3. על הצד המקבל: (א) לשמור על סודיות מידע סודי כאמור; (ב) לא לגלותו לאדם או ישות כלשהם, למעט לעובדיו או נציגיו שנחוצה להם ידיעת המידע הסודי כאמור לצורך מילוי תפקידם, זאת בתנאי שעובדים ונציגים כאמור יהיו מחויבים בדרך של התחייבויות בכתב החלות על המידע הסודי ואשר הוראותיהן מחמירות לא פחות מהוראות אלו, והצד המקבל יישא במלוא האחריות בגין כל נזק שייגרם לצד המגלה בשל גילוי כלשהו לגורמים כאמור. הצד המקבל ינקוט בכל האמצעים הנחוצים לשמירת המידע הסודי תוך שימוש באותם אמצעים שבהם הוא עושה שימוש לצורך שמירה על המידע הסודי שלו עצמו, ולא פחות מרמת זהירות סבירה.

13.4. על אף האמור לעיל, במקרה שהצד המקבל יידרש לגלות מידע סודי, מכוח צו של בית משפט מוסמך, מכוח כל דין, או על-ידי רשות ממשלתית מוסמכת, הרי שהוא רשאי לעשות כן; זאת, בתנאי שאותו צד מקבל יודיע על כך באופן מיידי (למעט אם מסירת הודעה כאמור נאסרה על-ידי בית משפט מוסמך כאמור, מכוח כל דין או על-ידי רשות ממשלתית מוסמכת) לצד המגלה וייתן, ככל שהדבר אפשרי, לצד המגלה אשר את המידע הסודי שלו הוא נדרש לגלות, זמן סביר להתנגד בפני אותו בית משפט או רשות ממשלתית כאמור או לבקש התחייבות מאת בית משפט או רשות ממשלתית כאמור לפיה סודיותו של המידע הסודי האמור תישמר, וישתף פעולה עם הצד המגלה לצורך כך.

13.5. הלקוח מאשר בזאת לחברה לעשות שימוש בשם הלקוח ו/או בסמליל (לוגו) של הלקוח לצורכי פרסום ויחסי ציבור. החברה תהא רשאית להציג את שמו של הלקוח ו/או סמליל הלקוח במסגרת חומרי השיווק שלה ו/או רשימת לקוחותיה.

14. הודעות

 כל הודעה או תקשורת אחרת במסגרת תנאים כלליים אלו תיעשה בכתב ותימסר (א) על-ידי החברה באמצעות דוא”ל (בכל מקרה ומקרה, לכתובת הדוא”ל שנמסרה על ידי הלקוח), (ב) באמצעות העלאת הודעה באתר האינטרנט של החברה או (ג) על-ידי הלקוח באמצעות דוא”ל למנכ”ל החברה בכתובת eran@ninjamarketing.co.il או לכתובת אחרת כפי שתקבע החברה בכתב. המועד שבו נתקבלה ההודעה ייחשב למועד מסירתה.

15. הדין החל

תנאים כלליים אלו, כל הצעה או הצעה שנתקבלה, יהיו נתונים לתחולה ולפרשנות של הדין הישראלי, בלי קשר לעקרונות התנגשות הדינים, וכל מחלוקת ביחס לתנאים כלליים אלו תהא כפופה לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט בישראל. השימוש בשירותים על-ידי הלקוח מהווה הסכמה מצדו לתנאים כלליים אלו ולסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט בתל אביב-יפו.

16. אי-תלות

במקרה שהוראה מהוראות תנאים כלליים אלו או מהוראות ההצעה שנתקבלה תיחשב לחסרת-תוקף או לבלתי-אכיפה, מכל סיבה שהיא, הרי שאותה הוראה חסרת-תוקף או בלתי-אכיפה תנותק מהוראות תנאים כלליים אלו או מהוראות ההצעה שנתקבלה ויתר ההוראות יעמדו בתוקפן.

17. התיישנות

הלקוח מסכים בזאת כי, על אף כל חוק או חיקוק סותרים, כל תביעה או עילת תביעה הנובעת מן או מתייחסת אל השימוש בשירותים ו/או במוצרים ואל תנאים כלליים אלו או לכל עניין הקשור בכך, תהא מוגשת על ידי הלקוח בתוך שנה אחת ממועד התגבשותה של תביעה או עילת תביעה כאמור ולאחר מכן הגשתה תיחסם לעד. למען הסר ספק, הוראות סעיף זה ייחשבו להסכם חוקי מחייב נפרד ובכתב בין החברה ובין הלקוח, בהתאם להוראות סעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי”ח-1958.

18. איסור המחאה

 הלקוח לא ימחה תנאים כלליים אלו או את ההצעה שנתקבלה ולא ימחה זכויות כלשהן או יעביר חיובים כלשהם מכוחם או מכוחה, כולם או חלקם, מרצונו או על-פי חוק, ללא הסכמתה בכתב ומראש של החברה. כל המחאה או העברה לכאורה על-ידי הלקוח בלי הסכמתה בכתב ומראש של החברה תהא בטלה ומבוטלת. החברה תהא רשאית להמחות תנאים כלליים אלה או כל זכות מכוחם ללא כל הגבלה.

19. שלמות ההסכם

תנאים כלליים אלו וההצעה שנתקבלה מהווים את מכלול ההבנות וההסכמות בין החברה ללקוח בכל הנוגע לעניינים המנויים בהם, ומחליפים כל הסכמה קודמת בנוגע לעניינים המנויים בהם. אף הצעה, הצעה שנתקבלה או מסמך אחר שהוגשו על-ידי הלקוח אין בכוחם לגבור, להוסיף או לשנות בכל צורה שהיא מהוראות תנאים כלליים אלו. כותרות הסעיפים הן למטרות נוחיות בלבד, אינן מהוות חלק מתנאים כלליים אלו ולא ייראו כמגבילים או משפיעים על הוראות תנאים כלליים אלו.

20. ויתור

אי-אכיפה מצד החברה של כל זכות או הוראה העומדים לה מכוח תנאים כלליים אלו, או אי-מימושה של אפשרות לביטול, לא ייחשבו כוויתור על זכות או הוראה כאמור ולא תהא לדבר כל השפעה על תוקפם של תנאים כלליים אלו או כל חלק מהם, או על הזכות לאכוף בשלב מאוחר יותר כל אחת ואחת מן ההוראות. כל ויתור על הוראה מהוראות תנאים כלליים אלו יהא בעל תוקף רק אם נעשה בכתב ובחתימת ידו של מורשה חתימה מטעם החברה.

המקצוענים שלנו כאן בשבילכם, אז למה אתם מחכים?

השאירו פרטים ותנו לנינג'ה להביא
יותר טראפיק, לידים והמרות!

שיווק של מקצוענים שיעשה אתכם רגועים

לפני שתמשיכו הלאה,
קבלו מאיתנו שעת ייעוץ חינם!

המקצוענים שלנו כאן בשבילכם, אז למה אתם מחכים?

השאירו פרטים ותנו לנינג'ה להביא יותר טראפיק, לידים והמרות!

התחלת צ'אט
הנינג'ה כאן בשבילך, איך אפשר לסייע?
היי
איך אוכל לסייע?
Skip to content